Zeszyty naukowe
Autor: Małgorzata Porada-Rochoń, Maciej Patynowski 421
Strony: 421-434
pdf pełen tekst

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – WIEDZA I ŚWIADOMOŚĆ WŚRÓD ZACHODNIOPOMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASACH KRYZYSU

Streszczenie
Turbulentne otoczenie, niepewność i wzrastające ryzyko na rynkach finansowych, a ostatecznie globalny kryzys finansowy wpłynął na pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstw na całym świecie. Wiele przedsiębiorstw stanęło w obliczu bankructwa, co implikowało potrzebę przeprowadzania procesów restrukturyzacyjnych. Globalny kryzys finansowy zobligował zarządzających do zweryfikowania dotychczasowych elementów procesów naprawczych i ugruntował w nim pozycję biznesu społecznie odpowiedzialnego jako niezbędnego elementu strategii przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest prezentacja wyników z badania społecznego na temat „Wiedza i świadomość na temat społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie zachodniopomorskim” w odniesieniu do przedstawicieli małych oraz średnich przedsiębiorstw w odpowiedzi na kryzys.

Słowa kluczowe: biznes społecznie odpowiedzialny

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – THE KNOWLEDGE AND AWARENESS AMONG WESTPOMERANIAN ENTREPRENEURS IN TIMES OF CRISIS

Summary
Turbulent environment, increasing uncertainty and risk in financial markets and ultimately the global financial crisis affected the deterioration of the financial results of companies around the world. Many companies have faced bankruptcy, which implied the need to conduct an immediate restructuring. The financial crisis oblige managers to verify the existing elements of the restructuring process and cemented their position in Corporate Social Responsibility, as an essential element of corporate strategy, which is in many cases an element of competitive advantage. The results confirm the worldwide increase in awareness of CSR and the benefits of its implementation. The purpose of this article is to present the results of social research on “The Knowledge and awareness of CSR in Western Pomerania region” in relation to the representatives of small and medium-sized enterprises in response to the crisis.

Keywords: corporate social responsibility