Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Kosiń 457
Strony: 457-476
pdf pełen tekst

Streszczenie
Współczesne organizacje coraz częściej wykorzystują elastyczne struktury modularne i sieciowe. Powoduje to narastanie specyficznych dla tych formacji problemów. Wśród nich jest wzrost aktywów ujawnianych w pozycji inwestycji długoterminowych. W artykule omówiono metody wyceny niektórych aktywów, wskazując jednocześnie na znaczenie wartości godziwej w procesach zarządzania wartością kapitału przedsiębiorstwa oraz płynące stąd konsekwencje.

Słowa kluczowe: wartość godziwa, instrumenty kapitałowe zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

THE VALUATION OF CHOSEN LONG-TERM INVESTMENTSIN THE SHAREHOLDRE VALUE  MANAGEMENT PROCESS

Summary
The contemporary organizations use the modular and networked structures more frequently. It sets up the number of specific problems rising. Assets value growth in form of long term investments is one of them. This article discusses the valuation methods of chosen assets in connection with fair value meaning and the consequences in shareholder value management processes.

Keywords: shareholder value management, long-term investments, fair value