Zeszyty naukowe
Autor: Henryk Sobolewski 477
Strony: 477-490
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przeprowadzono badanie o charakterze aplikacyjnym związanym z badaniem przepływu poszczególnych struktur kapitałowych w największych polskich przedsiębiorstwach. Wzrost wartości przedsiębiorstwa jest osiągany m.in. przez zmiany jego struktur kapitałowych. Prywatyzacja jako jeden z ważnych elementów transformacji własnościowej będzie w tym artykule traktowana jako czynnik wywołujący zmiany w strukturze kapitałowej przedsiębiorstw. Badając udział trzech form kapitału w największych firmach według „Rzeczypospolitej”, należy stwierdzić, że zdecydowaną przewagę osiągnął kapitał prywatny, w tym zagraniczny, który w sposób stały, choć nierównomierny powiększał przewagę nad kapitałem prywatnym polskim i kapitałem państwowym.

Słowa kluczowe: transformacja własnościowa, prywatyzacja, kapitał zagraniczny, kapitał prywatny polski, kapitał państwowy, rentowność kapitału

CHANGES IN CAPITAL OWNERSHIP STRUCTURE AND COMPANY VALUE

Summary
The paper presents an application study related to the fl ow of particular capital structures in Poland’s largest companies. An increase in a company’s value is achieved, among other things, through changes in its capital structures. Privatisation as an important element of ownership transformation will be treated in this paper as a factor responsible for changes in corporate equity structure. Research into three forms of capital in the Rzeczpospolita daily’s largest companies suggests that private capital, foreign capital included, is clearly prevalent. It has constantly, though unsteadily, been increasing its predominance over Polish private capital and state capital.

Keywords: ownership transformation, privatisation, foreign capital, Polish private capital, state capital, return on capital