Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Dobiegała-Korona, Alicja K. Krzepicka 557
Strony: 557-568
pdf pełen tekst

Streszczenie
Społeczeństwo coraz uważniej przygląda się zachowaniu oraz wartościom oferowanym przez przedsiębiorstwa dla klientów. Intensywny rozwój w ostatnim czasie sieci społecznościowych umożliwia i ułatwia dyskusję między klientami na temat firm, oferowanych przez nie produktów i marek nie tylko w kontekście ich funkcjonalności, lecz także znaczenia społecznego. Firmy powinny brać pod uwagę wartości społeczeństwa, gdyż w przeciwnym wypadku mogą utracić kontakt z wartościami wyznawanymi przez klientów, których próbują przyciągnąć i zatrzymać. Koncepcja wartości dla klienta ułatwia koncentrację wysiłków wszystkich pracowników na tworzeniu oraz dostarczaniu wartości swoim klientom. Wpisanie wartości dla klienta w koncepcję strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa może zatem stać się czynnikiem służącym jego rozwojowi oraz umożliwić długookresowe budowanie przewagi konkurencyjnej.

Słowa kluczowe: wartość dla klienta, społecznie odpowiedzialny marketing, przewaga konkurencyjna

CUSTOMER VALUE VERSUS SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING

Summary
The society watch more and more carefully the behaviour and values offered by companies to customers. A recent intense development of social networks enables and facilitates a discussion between customers about companies, products and brands offered by them, not only in the context of their functionality, but also of their social significance. Companies should take into consideration society values because, otherwise, they may lose the contact with the values followed by customers, who they want to attract and keep. The concept of customer value facilitates the focus of all employees’ efforts on creating and delivering value to their customers. Inscribing customer value into the concept of the strategic company development may thus become a factor favouring its development and may enable long-term building of competitive advantage.

Keywords: customer value, societal marketing concept, competitive advantage