Zeszyty naukowe
Autor: Grażyna Golik-Górecka 569
Strony: 569-584
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań wartości przedsiębiorstwa czynnikami marketingowymi i relacjami z klientem. Ponadto artykuł zawiera macierz zysku ekonomicznego oraz strategii finansowych i macierz rozwoju przez budowanie wartości (VBG). Artykuł kończy wskazanie, jakie są możliwości manipulacją wartości firmy zarówno nielegalne, jak i legalne.

Słowa kluczowe: wartość przedsiębiorstwa, czynniki marketingowe, macierz zysku ekonomicznego oraz strategii finansowych, macierz rozwoju przez budowanie wartości przez A.T. Kearney

ENTERPRISE VALUE DETERMINED BY CONSUMER RELATIONSHIP

Summary
The aim of article is the presentation of the circumstances of the value of the company so marketing factors as well as relations with the customer. In addition, article contains matrix profit economic and financial strategies, matrix development by building value by A.T. Kearney (Matrix Value-Building Growth). Article ends an indication of what are the possibility of manipulation of value of the company so illegal and legal.

Keywords: value of the company, marketing factors, matrix profit economic, financial strategies, matrix development by building value by A.T. Kearney