Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Żak 733
Strony: 733-754
pdf pełen tekst

Streszczenie
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa oraz wartości dla klienta wymaga budowania różnego rodzaju więzi z klientem opartych na zaufaniu. Zarządzanie różnymi rodzajami więzi generującymi wiedzę jest ważnym problemem w każdej organizacji. Błędy popełnione w tej dziedzinie wywierają wpływ na koszty własne, reputację, straty czasu i energii. Firmy, które potrafią stworzyć uprzywilejowane związki z kompetentnymi i wymagającymi klientami, nie tylko aktualnie osiągają większe zyski, lecz także przez wbudowanie kompetencji klientów w tzw. portfel kompetencji przedsiębiorstwa mają większą szanse na utrzymanie przewagi konkurencyjnej na wybranym rynku również w przyszłości.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, wartość klienta, przewaga strategiczna, zarządzanie relacjami z klientami

TRUST AND ENGAGEMENT AS DETERMINANTS OF CREATING THE CUSTOMER VALUE AND COMPANY VALUE

Summary
Nowadays many companies aims to create market value. In the case of market volatility, a means for achieving this goal can not be just to stay in business with a minimum of profitability, but, above all, the behavior of co-operation with relevant business partners and customers. The value must be present for both parties, though not always on both sides must be the same. From the perspective of the company, customers are a valuable resource, the basis of existence and the main source of value because: generate profits and cash that is necessary for the existence and development of the company, enable the objectives of various interest groups, and create conditions for a secure market and economic growth. The dialogue with the customer, listening to his expectations make it easier to offer him the values on which it depends. Creating business value and customer value requires the construction of various types of relationships with customers based on trust. Managing different types of bonds that generate knowledge is an important problem in any organization. Errors made in this area have an impact on the cost of their own reputation, loss of time and energy. Companies that are able to establish a privileged relationship with a competent and demanding customers are not currently achieve higher profits, but by building competence in so-called clients. competence portfolio companies are more likely to maintain a competitive edge in the chosen market in the future.

Keywords: Value based management, customer value, strategic advantage, customer relationship management