Zeszyty naukowe
Autor: Aneta Wszelaki 717
Strony: 717-732
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zarządzanie należnościami jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w dobie kryzysu i częstych zatorów płatniczych. Zarządzanie należnościami w praktyce wymaga wiedzy, umiejętności i wnikliwej analizy wielu czynników, jednak w dłuższej perspektywie warto podjąć to ryzyko, gdyż w konsekwencji prowadzi do zwiększenia płynności finansowej podmiotów gospodarczych.

Słowa kluczowe: zarządzanie należnościami, polityka kredytowa, polityka windykacyjna, kredyt kupiecki, faktoring, forfaiting, zabezpieczenie kredytu, ubezpieczenie kredytu

INSTRUMENTS TO IMPROVE THE ENTERPRISE MANAGEMENT OF RECEIVABLES FOR GOODS AND SERVICES

Summary
Receivables management is necessary for the proper functioning of any enterprise, especially in times of crisis and frequent gridlock. Receivables Management in practice requires the knowledge, skills and a thorough analysis of many factors, but in the long run is worth taking a risk because the consequent increases in liquidity traders.

Keywords: receivables management. credit policy, debt collection policy, trade credit, factoring. forfaiting,loan collateral, credit insurance