Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Dyczkowska, Tomasz Dyczkowski 13
Strony: 13–26
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zbadanie, czy ustalenie jasnej strategii i komunikowanie jej pracownikom w istotny sposób wpływa na kształt systemu kontroli zarządczej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym na: stopień partycypacyjności w ustalaniu planów, a także na organizację controllingu.
Metodologia badania – Na etapie gromadzenia informacji zastosowano metodę otwartego kwestionariusza badawczego. Do oceny wyników wykorzystano analizę korelacji oraz model regresji liniowej.
Wynik – Udowodniono, że świadomość strategiczna pracowników MMŚP w istotny sposób wpływa na rozwój systemów kontroli zarządczej. Oszacowany model regresji liniowej okazał się istotny statystycznie i wyjaśnił kształtowanie się systemów kontroli zarządczej w MMŚP w 31,2%. Dostrzeżono umiarkowanie wysoką korelację głównej zmiennej objaśniającej – świadomości strategicznej – ze zmienną charakteryzującą system kontroli wewnętrznej (na poziomie 0,51). Z modelu regresji wynikło również, że wielkość spółki i jej przynależność do sektora produkcyjnego pozytywnie wpływają na zaawansowanie systemu kontroli zarządczej.
Oryginalność/wartość – W badaniach autorów zagranicznych uwzględniono dotąd wiele determinant kształtujących systemy kontroli zarządczej w organizacjach. Wśród nich należy wymienić: niepewność otoczenia, rozwój technologiczny, strukturę organizacyjną, wielkość organizacji, rodzaj stosowanej strategii, kulturę organizacyjną czy też wpływ kryzysu. Artykuł wnosi znaczący wkład w zakresie identyfi kacji czynnika dotąd nie uwzględnianego w badaniach empirycznych – świadomości strategicznej pracowników – a mogącego mieć istotny wpływ na rozwój systemów kontroli zarządczej, zwłaszcza w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: świadomość strategiczna, system kontroli zarządczej, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

AN IMPACT OF EMPLOYEE STRATEGIC AWARENESS ON MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS IN MICRO, SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
 
Abstract:
Purpose – The paper examines whether establishing of clear strategies and their communication to employees in MSMEs infl uences management control systems, and in particular a character of a goal-setting process, a control framework and an organization of management control.
Design/methodology/approach – The method of an open survey was applied to obtain information. A correlation analysis and a linear regression model were used while examining data and evaluating results.
Findings – It was statistically proved that employee strategic awareness infl uenced a development of management control systems in MSMEs. The estimated linear regression model turned out to be statistically valid with moderately low adjusted R2 level equal to 31.2%. Interestingly, a correlation coeffi cient between strategic awareness and variable depicting MCS was quite high and equaled 0.51. The regression analysis allowed for drawing a conclusions that larger companies dealing with production activities had more developed management control systems than smaller ones and those providing services.
Originality/value – There are plenty of determinants which have an impact on management control systems in organizations. Many of such, including: environmental uncertainty, technology, organizational structure, company size, strategy type, national culture and crisis impact have been already thoroughly examined by researchers. This paper contributes, however, to the limited body on knowledge on impact of employee strategic awareness on development of management control systems w MSMEs.
Keywords: strategic awareness, management control systems, micro, small and medium-size enterprises, MSMEs