Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Dyczkowski, Joanna Dyczkowska 27
Strony: 27–41
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie, w jaki sposób metody ustalania i przekazywania celów organizacyjnych wpływają na skuteczność komunikacji między menedżerami a pracownikami polskich przedsiębiorstw. Ważną kwestią w tym kontekście staje się świadomość strategiczna i partycypacyjne ustalanie celów (Westley 1990; Purser, Cabana 1997; Fiegener 2005; Elbanna 2008). W szczególności istotny jest stymulujący charakter przepływów informacyjnych typu „góra–dół” (Flanagin, Bator 2011).
Metodologia badania – Rezultaty prezentowane w opracowaniu bazują na badaniu obejmującym 397 polskich przedsiębiorstw. Autorzy sformułowali dwie hipotezy, które wiążą sformalizowane, partycypacyjne planowanie z przepływani informacyjnymi typu „dół–góra” i „góra–dół”. Systemy planowania zostały scharakteryzowane poprzez: świadomość strategiczną i sposób formułowania celów, natomiast przepływ informacji opisano, biorąc pod uwagę: raportowanie wyników, zakres działań kontrolnych, raportowanie pokontrolne i omawianie wyników wspólnie z kadrą kierowniczą.
Wynik – Stworzone dwa modele regresji wskazały statystycznie istotne i pozytywne związki między planowaniem angażującym pracowników a jakością komunikacji wewnętrznej w organizacji. W przypadku związku metod planowania i przepływów informacji pokontrolnych współczynnik dopasowania R2 wyniósł 24.2%.
Oryginalność/wartość – Artykuł prezentuje oryginalną metodykę badawczą, analizuje omawiana tematykę z perspektywy pracowników, a nie – jak to zazwyczaj bywa – menedżerów.
Słowa kluczowe: proces wytyczania celów, przepływ informacji, komunikacja wewnętrzna, informacje pokontrolne, raportowanie wyników

LINKAGES BETWEEN TYPES OF GOAL-SETTING METHODS AND EF-FECTIVENESS OF INTERNAL COMMUNICATION IN POLISH ENTER-PRISES

Abstract:
Purpose – The paper examines how a character of a goal-setting process infl uences internal information flow between managers and lower-level employees in Polish enterprises. An important factor in this respect is a strategic aware-ness and participative goal-setting (Westley 1990; Purser, Cabana 1997, Fiegener 2005; Elbanna 2008). In particular the stimulating character of downward feedback in a context of knowledge dissemination needs to be stressed (Flanagin, Bator 2011).
Design/methodology/approach – The results presented in the paper are based on a study on 397 Polish enterprises. The authors formulated three hypotheses, which linked formalized, participative planning with upward and downward information fl ow in a company. The planning system was characterized by: „strategic awareness” and „goal-setting process” variables, while the information fl ow included: „performance reporting”, „control framework”, „post-control information” and „managerial feedback”.
Findings – The developed regression models demonstrated the statistically valid positive infl uence of participative planning on the information fl ow in examined companies. In case of downward information fl ow the adjusted R2 reached a level of 24.2%.
Originality/value – The paper introduces the original research methodology, examining the discussed problems from the position of regular employees rather than that of managers – as in most of other studies.
Keywords: goal-setting process, information fl ow, internal communication, managerial feedback, performance reporting