Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Halicki, Andreas Uphaus 101
Strony: 101–110
pdfpełen tekst

Abstract:
This paper presents the main characteristics of the efficient frontier. In addition, it presents the essence of international portfolio diversification. It has been shown that this can be a tool for getting high returns on investments in stocks. Most important, however, is that the paper presents the possibility of building such portfolios consisting of international shares, which the efficiency frontier can be expressed by a mathematical function. To meet its function in practice, it is necessary to assume no short sales. Therefore, all combinations of portfolios have been prepared in such a case. This gives the reflection of a useful character. It should be noted that the used research methods include: research literature and empirical studies.
Keywords: portfolio management, stocks, expected rate of return, risk

GRANICA EFEKTYWNOŚCI A MIĘDZYNARODOWA DYWERSYFIKACJA PORTFELA AKCJI

Streszczenie:
W niniejszej publikacji zaprezentowano najważniejsze cechy granicy efektywności. Ponadto, przedstawiono też istotę międzynarodowej dywersyfikacji portfela. Wykazano, iż ta może być narzędziem pozwalającym na uzyskiwanie wysokich stóp zwrotu z inwestycji w akcje. Najistotniejsze jest jednak to, iż w publikacji zaprezentowano możliwość budowy takich portfeli składających się z międzynarodowych akcji, których granica efektywności może zostać wyrażona za pomocą funkcji matematycznej. Aby spełniała ona swoją funkcję w praktyce, niezbędne jest założenie braku krótkiej sprzedaży. Dlatego też wszystkie kombinacje portfeli zostały sporządzone przy takim założeniu. To wszystko nadaje prowadzonym rozważaniom użyteczny charakter. Warto przy tym zaznaczyć, iż do wykorzystywanych metod badawczych zaliczają się: badania literaturowe oraz badania empiryczne.
Słowa kluczowe: zarządzanie portfelem, akcje, oczekiwane stopy zwrotu, ryzyko