Zeszyty naukowe
Autor: Anna Siemionek, Małgorzata Siemionek 87
Strony: 87–98
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem pracy jest przedstawienie controllingu w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwem.
Metodologia badania – Do oceny stanu badań na temat controllingu i jego miejsca w zarządzaniu przedsiębiorstwem posłużyła analiza i krytyka piśmiennictwa.
Wynik – W wyniku zastosowania tej metody została również przeprowadzona dyskusja nad stosowanymi w literaturze różnymi podejściami do controllingu w kontekście misji, wizji, strategii i kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Oryginalność/wartość – Oddziaływanie controllingu ma duże znaczenie dla zarządzania przedsiębiorstwem, gdyż wpływa on na sposób postrzegania i realizacji funkcji controllingu w przedsiębiorstwach, takich jak: planowanie, monitorowanie, analizowanie, ocena różnych działań, procesów i projektów.
Słowa kluczowe: controlling, zarządzanie przedsiębiorstwem, strategia, misja

CONTROLLING AS A MANAGEMENT PROCESS

Abstract:
Purpose – The aim of the article is to present controlling as a management process. The purpose
of this paper is to report on the significance of controlling as a management tool.
Design/Methodology/approach – To examine controlling as a management process the literature research was conducted.
Findings – It was found out that controlling is an important part of mission, strategy and the culture of the company. Controlling system improves the control and management of the company. The implementation of controlling plays a key role as a control tool during the decision-making process.
Originality/value – The controlling system allows efficient follow-up and management of the enterprise and becomes an efficient component of the decision-makers.
Keywords: controlling, management, strategy, mission