Zeszyty naukowe
Autor: Karol Marek Klimczak, Jan Michalak 123
Strony: 123–133
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W artykule przedstawiono wyniki badania empirycznego, którego celem jest zmierzenie wpływu na wycenę rynkową kapitału własnego stosowania w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych zasady memoriału i konserwatyzmu warunkowego.
Metodologia badania – Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metodologii istotności dla wyceny na próbie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na próbach porównywalnych spółek giełdowych z Niemiec i Francji. Badaniem objęto spółki sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodne z MSSF w latach 2005–2011.
Wynik – Wyniki badania pokazują, że istotność wyniku finansowego netto dla wyceny jest podobna wśród spółek polskich i w próbach porównywalnych spółek z Niemiec i Francji. Wycena rynkowa kapitału własnego spółek jest modyfikowana przez zmienne reprezentujące udział składników memoriałowych w wyniku finansowym, asymetrię w rozpoznawaniu zysków i strat, udział wartości niematerialnych i prawnych w sumie aktywów, przy czym pomiędzy zmiennymi zaobserwowano istotne interakcje.
Oryginalność/wartość – Badanie przeprowadzono na podstawie porównania międzynarodowego z zastosowaniem prób porównywalnych, co pozwoliło na kontrolowanie wpływu czynników strukturalnych na wyniki. Pokazano, że różnice w istotności dla wyceny między spółkami polskimi a spółkami z rynków rozwiniętych można wyjaśnić za pomocą cech sprawozdań finansowych badanych spółek. Artykuł podejmuje niedyskutowane do tej pory w polskiej literaturze zagadnienie wpływu poziom konserwatyzmu warunkowego sprawozdań finansowych spółek na wycenę.
Słowa kluczowe: wycena, sprawozdawczość, rynek regulowany

VALUE RELEVANCE OF FINANCIAL STATEMENTS, ACCRUALS INTENSITY AND CONDITIONAL
CONSERVATISM

Abstract:
Purpose – The goal of this study is to measure the impact of accruals intensity and conditional conservatism on the value relevance of earnings among Polish listed companies.
Design/Methodology/approach – We use the value relevance method and panel regressions to study Polish listed companies and compare them to matched samples of German and French companies over the period of 2005–2011.
Findings – We find no evidence of differences in valuation resulting from country effects. However crosssectional differences in accruals intensity, conditional conservatism and the intensity of intangibles are value relevant. We find that the interactions between the three variables are significant in explaining value.
Originality/value – We carry out an international comparative study with the use of matched samples, which allows us to control for structural differences between country samples. We find that the international differences in value relevance can be explained by firm-specific factors.
Keywords: financial reporting, valuation, regulated markets