Zeszyty naukowe
Autor: Michał Comporek 285
Strony: 285–296
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Zasadniczym celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy stopień innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych wiąże się z kreowaniem większej wartości dla jego właścicieli. Postawiona hipoteza badawcza zakłada, że przedsiębiorstwa przemysłowe zaszeregowane do grona branż wysokiej technologii są w stanie wypracować wyższą korzyść ekonomiczną dla swoich akcjonariuszy.
Metodologia badania – Badaniom empirycznym poddano spółki kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008-2013, które zostały zakwalifikowane do grupy przedsiębiorstw przemysłu: farmaceutycznego, chemicznego, paliwowego oraz drzewnego. Do weryfikacji empirycznej hipotezy wykorzystany został wskaźnik TSR, określający całkowitą wartość płynącą dla akcjonariuszy z tytułu posiadanych udziałów w danym podmiocie gospodarczym.
Wynik – Uzyskane wyniki badań empirycznych pokazują, że wpływ poziomu stosowanej techniki w poszczególnych branżach przemysłu nie był powiązany z kształtowaniem się stopy zwrotu dla akcjonariuszy z tytułu posiadanych akcji, wzrostów ich wartości oraz wypłacanych dywidend, mierzonej przy użyciu wskaźnika TSR.
Oryginalność/wartość – W opracowaniu odniesiono się do aktualnej i coraz bardziej złożonej problematyki dotyczącej wdrażania innowacyjności w biznesie. Podjęto próbę odpowiedzi na nurtujące pytanie, czy ekonomicznym rezultatem wdrażania innowacyjności jest poprawa ekonomicznej efektywności działania podmiotu gospodarczego.
Słowa kluczowe: TSR, poziomy techniki, innowacyjność

THE TOTAL VALUE FOR THE SHAREHOLDERS AND THE LEVEL OF THE TECHNIQUE USED FOR INDUSTRIAL LISTED COMPANIES

Abstract:
Purpose – The main objective of this paper is to attempt to answer the question whether the degree of innovation of industrial enterprises is connected with creating more value for its owners ? The main hypothesis assumes that industrial companies classified in the group of high-tech industries are able to generate higher economic benefit for its shareholders.
Design/Methodology/approach – The study was subjected to empirical companies quoted on the Stock Exchange in Warsaw in 2008-2013, which were classified into a group of companies industries, namely: pharmaceutical, chemical, fuel and light industries. To verify the empirical hypothesis was used TSR index.
Findings – The results of empirical studies show that the impact of the level of the technique used in various industries was not related to the evolution of the rate of return to shareholders in respect of held shares, increases value of shares and dividend payments.
Originality/value – This paper refers to the current and increasingly complex issues concerning the implementation of innovation in business. Attempt was made to answer to the question whether the economic result of the implementation of the innovation is to improve the economic efficiency of the enterprises.
Keywords: TSR, levels of technology, innovation