Zeszyty naukowe
Autor: Monika Bolek, Radosław Pastusiak 271
Strony: 271–283
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest analiza problemu wpływu strategii zarządzania kapitałem pracującym na płynność mierzoną przez trzy różne wskaźniki. Autorzy stawiają tezę, że strategia zarządzania kapitałem pracującym wpływa na płynność przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono na niefinansowych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1997–2012. Weryfikacja tezy została przeprowadzona w oparciu o dziewięć modeli regresji, w których zmienną objaśnianą jest jeden ze wskaźników płynności, a zmienną objaśniającą wskaźnik CR, badania przeprowadzono w podgrupach determinowanych przez realizowaną strategię zarządzania kapitałem obrotowym, określoną przez wysokość wskaźnika CR. Niniejsze badanie potwierdziło wpływ strategii zarządzania kapitałem pracującym na płynność w przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Można przypuszczać, że przedsiębiorstwa realizujące agresywną politykę zarządzania kapitałem pracującym są firmami o silnej pozycji na rynku, które mogą negocjować z klientami krótsze terminy płatności, niż z podwykonawcami. Słowa kluczowe: płynność, strategia zarządzania majątkiem obrotowym

IMPACT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON THE LIQUIDITY OF THE COMPANY AS AN EXAMPLE OF COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
The purpose of this article is to analyze the problem of the impact of working capital management strategy for liquidity as measured by three different indicators. The authors pose the thesis that working capital management strategy affects the liquidity of the company. Tests were carried out on non-financial companies listed on the Stock Exchange in the period 1997-2012. Verification of the thesis has been carried out on the basis of nine regression models in which the dependent variable is one of the indicators of liquidity, and the explanatory variable rate of CR, studies conducted in subgroups of the implemented strategy for managing working capital, as determined by the height ratio CR. This study confirmed the impact of working capital management strategy, the liquidity of the companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. It can be assumed that companies pursuing aggressive working capital management are companies with a strong position on the market that can negotiate with customers shorter payment terms, than with subcontractors.
Keywords: liquidity, working capital management strategy