Zeszyty naukowe
Autor: Jacek Gad 319
Strony: 319–329
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest identyfikacja składników kapitału własnego (w sprawozdaniu z sytuacji finansowej), na które odnoszone są pozycje pozostałego wyniku całościowego w spółkach należących do indeksów WIG 30 i DAX.
Metodologia badania – Treści prezentowane w artykule zostały opracowane na podstawie analizy informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych przez spółki giełdowe w Polsce i w Niemczech. W ramach procesu badawczego dokonano również studiów literatury krajowej i zagranicznej.
Wynik – Wyniki badania wskazują, że występują istotne różnice dotyczące prezentacji pozycji kapitału własnego, na które odnoszone są składniki wyniku całościowego. W przypadku badanych spółek polskich dominowały pozycje „szczegółowe”, natomiast w przypadku badanych spółek niemieckich dominowały pozycje „zbiorcze”.
Oryginalność/wartość – Studia literaturowe pozwalają stwierdzić, że nie były dotychczas realizowane badania porównawcze dotyczące prezentacji pozycji kapitału własnego, na które odnoszone są składniki wyniku całościowego w Polsce i w Niemczech.
Słowa kluczowe: wynik całościowy, kapitał własny, rynek kapitałowy

PRESENTATION OF THE COMPONENTS OF COMPREHENSIVE INCOME IN SHAREHOLDERS’ EQUITY – THE REPORTING PRACTICE OF LISTED COMPANIES IN POLAND AND GERMANY

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to identify the components of shareholders’ equity (in statement of financial position) which are recognized in other comprehensive income items in the companies from the WIG 30 and DAX.
Design/methodology/approach – The content presented in the article has been developed on the basis of the information from the financial statements presented by listed companies in Poland and Germany. As part of the research process were also made domestic and foreign literature studies.
Findings – The survey results indicate that there are significant differences in the presentation of shareholders’ equity which are recognized in other comprehensive income items. In the case of surveyed companies „detailed” positions were dominated in Polish companies, while „aggregate” positions were dominated in German companies.
Originality/value – Literature studies allow us to conclude that a comparative study on the presentation of shareholders’ equity which are recognized in other comprehensive income items in Poland and Germany has not been implemented yet.
Keywords: comprehensive income, shareholders’ equity, capital market