Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Jędrzejka 331
Strony: 331–343
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem pracy jest prezentacja obrazu polskich spółek giełdowych w kontekście ujawnień w obszarze ESG, a także zbadanie występowania wybranych pozytywnych efektów uwzględniania przez nie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.
Metodologia badania – Statystyka opisowa miar ujawnień ESG spółek notowanych na GPW (rynek główny i NewConnect). Analiza korelacji pomiędzy oceną ujawnień a wybranymi parametrami giełdowymi.
Wynik – Nie odnotowano istotnych zmian miary ESG spółek rynku głównego w 2013 roku w porównaniu do roku 2012. Odnotowano niewielki wzrost przeciętnego poziomu oceny ESG dla spółek NewConnect. Wyniki analizy korelacji sugerują istnienie pozytywnej zależności pomiędzy oceną ESG spółek rynku głównego a stopą zwrotu oraz negatywnej zależności pomiędzy oceną ESG a zmiennością kursu akcji.
Oryginalność/wartość – Wyniki dostarczają argumentów za postępowaniem społecznie odpowiedzialnym przez spółki giełdowe. Ukazują obszary do poprawy w kwestii ujawnień ESG polskich emitentów.
Słowa kluczowe: ujawnienia pozafinansowe, spółki giełdowe, inwestycje społecznie odpowiedzialne

EGS DISCLOSURE BY COMPANIES LISTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE AND THEIR STOCK MARKET RESULTS

Abstract:
Purpose – The aim of the paper is to present polish listed companies ESG disclosures and examine the occurrence of selected positive effects of socially responsible behaviour.
Design/Methodology/approach – Descriptive statistics of ESG measure of polish listed companies (main market and NewConnect). Correlation analysis of ESG notes versus selected stock parameters.
Findings – No relevant changes in ESG measure for main market companies in 2013 vs. 2012 were observed. Minor increase in ESG measure for NewConnect companies was found . Correlation analysis results suggest the existence of positive relationship between main market companies‘ ESG measure and stock returns and negative relationship between ESG measure and stock price volatility.
Originality/value – Research results provide reasons for socially responsible behaviour of listed companies. Some areas of possible improvements in ESG disclosures are pointed out.
Keywords: non-financial disclosures, listed companies, socially responsible investment