Zeszyty naukowe
Autor: Piotr Waśniewski 525
Strony: 525–534
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest prezentacja wyników badania stosowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa mierników w pomiarze wyników finansowych.
Metodologia badania – Statystyczna analiza odpowiedzi w ankiecie dotyczącej pomiaru wyników przeprowadzonej wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw sektora niefinansowego.
Wynik – Prezentacja najczęściej stosowanych mierników finansowych oraz ocena ich przydatności w odpowiedziach małych i średnich przedsiębiorstw.
Oryginalność/wartość – Wartość dodana dla zarządzających oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie doboru mierników wyników finansowych. Oryginalne badanie dotyczące pomiaru wyników małych i średnich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: pomiar wyników, analiza finansowa, małe i średnie przedsiębiorstwa

FINANCIAL PERFORMANCE MEASUREMENT IN SMALL AND MEDIUM ENTERPIRSES

Abstract:
Purpose – The aim of the article is to present the results of the research of indicators applied by the small and medium enterprises in financial performance measurement.
Design/methodology/approach – Statistical analysis of answers in survey conducted among Polish nonfinan cial small and medium enterprises about performance measurement.
Findings – Presentation of most often applied financial indicators and evaluation of their utility in answers of SMEs.
Originality/value – Value added for managers and owners of small and medium enterprises in the scope of financial performance indicators selection. Original research about performance measurement in SMEs.
Keywords: performance measurement, financial analysis, small and medium enterprises