Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Walińska 509
Strony: 509–523
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest prezentacja rachunkowości jako nauki oraz wskazanie jej miejsca i roli w naukach ekonomicznych, w szczególności jej relacji do dyscypliny „finanse”.
Metodologia badania – W artykule zastosowano metodę studiów literaturowych (polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu), analizę materiałów źródłowych oraz metodę dedukcji i indukcji.
Wynik – W rezultacie przeprowadzonych rozważań w artykule sformułowano postulat współdziałania dyscyplin w naukach ekonomicznych w obszarze metod i narzędzi badawczych, z jednoczesnym zachowaniem tożsamości każdej z nich.
Oryginalność/wartość – Przedstawione treści wydają się być wartościowe, zważywszy na dynamiczny rozwój globalnej rzeczywistości gospodarczej, której pomiar staje się coraz bardziej skomplikowany i wymaga uporządkowania oraz współpracy różnych dyscyplin naukowych, czyli podejścia interdyscyplinarnego.
Słowa kluczowe: teoria rachunkowości, system rachunkowości, nauki ekonomiczne

ACCOUNTING AS A SCIENCE – ITS RELATIONSHIP TO THE DISCIPLINE OF FINANCE

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is the presentation of accounting as a science and an indication of its place and role in economic sciences, in particular its relationship to the discipline of finance.
Research methodology – The paper used a method of study of literature (Polish and foreign literature), analysis of source materials and the method of deduction and induction.
Result – The result of the consideration presenting in the Article is proposition of cooperation between disciplines in economic science in the field of research methods and tools, while maintaining the identity of each of them.
Originality /value – The contents seem to be valuable given the dynamic growth of the global economic reality, the measurement becomes more complicated and requires order and cooperation between different scientific disciplines, or interdisciplinary approach .
Keywords: theory of accounting, economic sciences, accounting system