Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Wilczyński 547
Strony: 547–558
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Efektywność stanowi jedno z kluczowych zagadnień dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest efektywność ekonomiczna, definiowana jako różnica pomiędzy efektami a nakładami. Efektywność to również działanie prowadzące do określonego celu.
W literaturze trudno znaleźć jednolite stanowisko odnośnie głównego celu funkcjonowania przedsiębiorstw. Poszczególne teorie reprezentują różne podejście do tego zagadnienia.
Prezentowane w niniejszym artykule podejście w zakresie doboru wskaźników bazuje na założeniu, że kluczowymi czynnikami determinującymi efektywność przedsiębiorstwa jest rentowność operacyjna działalności i płynność finansowa. Proponowany zestaw wskaźników pozwala na pomiar i ocenę efektywności z punktu widzenia kluczowych celów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: cele przedsiębiorstw, efektywność, pomiar, wskaźniki finansowe

EFFICIENCY MEASUREMENT AND CORPORATE GOALS

Abstract:
Efficiency is one of the key issues in economics and management sciences. Economic efficiency, defined as difference between effects and expenditures, is subject of particular interest. Efficiency can be also understood as acting towards particular goal.
It is very difficult to find in literature a common position for the main goal of enterprise. Different theories represent different approach to this issue.
The approach presented in that paper is based on the assumption that profitability of operating activity and financial liquidity are the main efficiency drivers. The proposed set of indicators can be useful in measurement and valuation of efficiency in terms of key corporate goals.
Keywords: corporate goals, efficency, measurement, financial indicators