Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Wolski, Monika Bolek 559
Strony: 559–572
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule przedstawiono analizę problemu wpływu płynności przedsiębiorstwa na poziom ekonomicznej wartości dodanej analizując różne podejścia do niej. Jako płynność uwzględniono zatem cykl konwersji gotówki, wskaźnik płynności bieżącej i poziom gotówki w przedsiębiorstwie. Po przeprowadzeniu badania stwierdzono słaby, ale istotny statystycznie wpływ wskaźników płynności na kreowanie ekonomicznej wartości dodanej. Może być to związane z brakiem prowadzenia konsekwentnych strategii zarządzania płynnością w polskich przedsiębiorstwach.
Słowa kluczowe: płynność, ekonomiczna wartość dodana

THE IMPACT OF LIQUIDITY MANAGEMENT ON THE ECONOMIC VALUE ADDED ON EXAMPLE OF COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
The article presents an analysis of the impact of the company’s liquidity level on economic value added by analyzing different approaches to liquidity. As liquidity therefore includes the cash conversion cycle, current ratio and the level of cash in the company. Authors found a weak but statistically signifi cant effect of liquidity on the creation of economic value added. This may be related to the lack of consistent liquidity management strategy conducting in Polish enterprises.
Keywords: liquidity, economic value added