Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Morawczyński 607
Strony: 607–618
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wniosków wynikających z badań na temat kryteriów inwestycyjnych stosowanych przez anioły biznesu oraz czynników wpływających na te decyzje. Dokonano krytycznej analizy literatury światowej szukając w niej konsensusu, jak też najbardziej istotnych rozbieżności, koncentrując się nie tylko na samych kryteriach, ale także na czynnikach, które mogły wpływać zarówno na podobieństwa wyników, jak też obserwowane różnice. Pokazano, że mimo ogromnych trudności metodologicznych związanych z tymi badaniami zaczął wyłaniać się obraz, w którym najważniejszymi kryteriami są cechy przedsiębiorców oferujących projekt, w nieco mniejszym stopniu kwestie produktowe i rynkowe oraz co zaskakujące - zagadnienia związane ze strukturyzowaniem inwestycji, w tym rozliczenia finansowe. Przeprowadzona analiza może być podstawą badania empirycznego prowadzonego w warunkach polskich.
Słowa kluczowe: anioły biznesu, finansowanie inwestycji, rynek kapitałowy, przedsiębiorczość

INVESTMENT CRITERIA USED BY BUSINESS ANGELS

Abstract:
The goal of this article is to present the most important criteria used by business angels in their assessment of investment projects. Factors that may infl uence implementation of those criteria are also explained. Critical analysis of the international literature is carried out in order to find common findings and the most important divergences. The focus is placed not only on the criteria but also on the factors that have impact on observed differences of results obtained by researchers. The analysis leads to the conclusion that despite huge methodological obstacles experienced by such studies, an emerging paradigm claims that the most important criteria employed by angels are characteristics of the entrepreneurs preparing the projects and less so product, market and surprisingly technical issues including financial aspects. The analysis offers
foundation for research to be carried out in Poland.
Keywords: Business angels, investments financing, capital market, entrepreneurship