Zeszyty naukowe
Autor: Olga Grzybek 643
Strony: 643–652
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Prezentacja instrumentów kreatywnej rachunkowości w obszarze wartości niematerialnych. Oprócz tradycyjnie rozumianej polityki bilansowej można wskazać na rozwiązania charakterystyczne dla dynamicznej gospodarki, w której mają miejsce liczne transakcje fuzji i przejęć. Transakcje te mogą być wykorzystane w celu budowy odpowiedniego obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym.
Metodologia – Na przykładzie polskiej spółki giełdowej wskazano główne założenia polityki rachunkowości w odniesieniu do przejętych wartości niematerialnych, a także przeanalizowano potencjalne skutki zmiany tych założeń.
Wartość – artykuł zawiera podstawy teoretyczne oraz empiryczną weryfikację wpływu polityki rachunkowości na obraz sytuacji finansowej jednostki.
Słowa kluczowe: wartość firmy, polityka bilansowa, fuzje i przejęcia, M&A

UNCONVENTIONAL CREATIVE ACCOUNTING INSTRUMENTS REGARDING INTANGIBLE ASSETS

Abstract:
Purpose – Presentation of instruments of creative accounting referring to intangible assets. Next to the traditional accounting policy there are instruments typical of dynamic economy with numerous mergers and acquisitions. This transactions may be used to build a desirable image of entity in its financial statement.
Methodology – The main rules of accounting policy regarding intangible assets purchased in M&A were analyzed. Furthermore, the article depict the infl uence of changing this rules on the financial statement.
Value – The article contains theoretical basics and empirical verification of the infl uence of balance sheet policy on the image of financial situation of the entity.
Keywords: goodwill, balance sheet policy, mergers and acquisitions, M&A