Zeszyty naukowe
Autor: Sebastian Majewski 663
Strony: 663–673
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest zastosowanie modelowania ekonometrycznego do opisania wartości karty zawodniczej w zależności od charakterystyk jakości gry zawodnika oraz wartości klubu. Realizacja tak postawionego problemu wymaga przeprowadzenia studiów literaturowych i wyszukania proponowanych modeli wyceny, a następnie podania własnej propozycji i oszacowania modeli. W związku z powyższym postawiono hipotezę, że aktywność sportowa zawodnika, w zależności od pozycji, na której występuje na bois ku,istotnie statystycznie wpływa na wartość rynkową jego karty zawodniczej. Dodatkowym założeniem, jakie poczyniono w badaniu, jest założenie o konieczności szacowania modeli w grupach uwzględniających funkcje zawodników w grze (napastnicy, pomocnicy, obrońcy i bramkarze).
Do realizacji celu wykorzystano liniowe i linearyzowane modele ekonometryczne oraz przestrzenną bazędanych opisującą wszystkich zawodników reprezentujących wszystkie kluby niemieckie,  występujące w Bundeslidze w sezonie 2013/2014.
Wynikiem przeprowadzonych analiz jest wskazanie zmiennych silnie wpływających na wartość rynkową kart zwodniczych (w przenośni zawodników) oraz lepszej postaci analitycznej modelu, z punktu widzenia miar dobroci dopasowania.
Tekst nawiązuje do badań prowadzonych w Europie od 1999 roku i wskazuje nowe możliwości wykorzystania popularnych narzędzi, jakimi są potęgowe modele ekonometryczne. Jest również przyczynkiem do dalszych badań nad polepszaniem własności modeli.
Słowa kluczowe: przemysł piłkarski, wycena kart zawodniczych, modele przestrzenne

ESTIMATION OF MARKET VALUE OF FOOTBALL PLAYERS PERFORMANCE RIGHTS USING ECONOMETRIC MODELS

Abstract:
The purpose of this article is to apply econometric modeling to describe football player performance right, depending on the characteristics of the quality of the football player and market value of the club. The implementation of such a problem requires: a study of literature for proposed valuation models and then presenting author’s proposals and estimating models. Accordingly, it was hypothesized that a player’s function on the field during a game significantly affects its market value of players performance rights. Another assumption that has been made in the research is the assumption about the necessity of estimating models in homogenous groups taking into account the features of the players in the game (forwards, midfielders, defenders and goalkeepers ).
To achieve the goal, linear and linearized econometric models were used,and spatial database describing all the players representing all German clubs, occurring in the Bundesliga season 2013/2014 .
The result of the analyzes is identifying variables, which have strongly infl uence on the market value of the football player performance rights (footballers) and better analytical function of the model in terms of goodness of fit.
The text refers to studies conducted in Europe since 1999 and indicates new possibilities for the use of common tools – spatial econometric models. It is also a contribution to further research on the models’ properties.
Keywords: football industry, football player performance rights valuation, spatial models