Zeszyty naukowe
Autor: Daniela Rupo, Salvatore Sidoti 675
Strony: 675–685
pdfpełen tekst

Abstract:
The large amount of intangibles arising from Business Combinations is often found in the Balance Sheet under the heading of unallocated Goodwill, rather than under specific items of intangible assets. This negatively affects the reliability of future financial statements and compromises the true and fair view of financial performance.
In this context, in order to highlight the impact of the revised version of the IASB standard on business combinations, IFRS 3, this paper sets out to study the level of disclosure of intangible assets resulting from Business Combinations in a relevant sample of Italian listed companies, through the content analysis of financial statements in the period 2008–2011that are listed in the FTSE MIB.
Keywords: intangible assets, Ifrs 3, business combination, disclosure, disclosure quality, content analysis, annual reports, listed companies

OBOWIĄZKOWE UJAWNIANIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH: ANALIZA EMPIRYCZNA IMPLEMENTACJI MSSF 3R „ŁĄCZENIE JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH”

Streszczenie:
Znaczna liczba wartości niematerialnych i prawnych wynikających z „Łączenia jednostek gospodarczych” jest często znajdowana w bilansie pod pozycją samodzielnego Goodwill, aniżeli pod określonymi pozycjami aktywów niematerialnych. Wpływa to negatywnie na wiarygodność przyszłych oświadczeń finansowych i kompromituje prawdziwe oraz uczciwe spojrzenie na wyniki finansowe. W tym kontekście, w celu wyszczególnienia oddziaływania poprawionej wersji standardów łączenia jednostek gospodarczych wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF 3), artykuł ten stara się zbadać poziom ujawnienia aktywów niematerialnych i prawnych, wynikający z „Łączenia jednostek gospodarczych”, w znaczącej próbie włoskich spółek wyszczególnionych w indeksie FTSE MIB poprzez analizę zawartości oświadczeń finansowych w okresie 2008-2011.
Słowa kluczowe: aktywa niematerialne i prawne, IFRS 3 (MSSF 3), łączenie jednostek gospodarczych, ujawnianie, jakość ujawniania, analiza zawartości, raporty roczne, spisy przedsiębiorstw