Zeszyty naukowe
Autor: Marek Jabłoński 735
Strony: 735–745
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Artykuł przedstawia zagadnienie projektowania modeli biznesu. Odnosi się do problemu dojrzewania modeli biznesu w kontekście wzrastających wymagań rynku NewConnect. Model biznesu powinien być rozpatrywany w kontekście wyceny wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem zagadnienia efektywności rynku NewConnect. Zarządzanie wartością powinno być realizowane z uwzględnieniem czynników stymulujących dynamikę modeli biznesu. Problemy rynku NewConnect mogą w części zostać rozwiązane poprzez zwrócenie uwagi na atrakcyjność inwestycyjną przedsiębiorstw w kontekście charakterystyk ich modeli biznesu.
Słowa kluczowe: model biznesu, rynek NewConnect, zarządzanie wartością przedsiębiorstw, projektowanie modeli biznesu

DESIGN AND DEVELOPMENT OF BUSINESS MODELS OF COMPANIES ON THE CAPITAL MARKET – NEWCONNECT EXPERIENCE

Abstract:
The paper presents the design assumptions business models. It refers to the problem of ripening business models in the context of increasing demands NewConnect. The business model should be considered in the context of the valuation of companies with regard to issues of efficiency NewConnect. Value management should be implemented by taking into account the factors stimulating the dynamics of business models. Problems NewConnect may in part be solved by drawing attention to the investment attractiveness of enterprises in the context of the characteristics of their business models.
Keywords: Business models, Value Based Management, NewConnnect, designing of business models