Zeszyty naukowe
Autor: Bartłomiej Jabłoński, Jacek Kuczowic 723
Strony: 723–734
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest ukazanie podejścia do polityki dywidend spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w kontekście relacji inwestorskich. W artykule podjęto próbę identyfikacji i oceny koncepcji przekazywania inwestorom informacji o stosowanej polityce dywidend.
Metodologia badania – Badania objęły 118 spółek dywidendowych wybranych spośród spółek notowanych na GPW w latach 2006–2012. Autorzy analizowali składniki polityki dywidend spółek oraz kanały informowania o niej inwestorów. Wyniki analizy odniesiono do teoretycznych zasad kształtowania relacji inwestorskich formułowanych w literaturze.
Wynik – Jeśli poziom kształtowania relacji inwestorskich przez polskie spółki publiczne można uznać za przeciętny, to komunikacja w zakresie polityki dywidend musi być uznana za niezadawalającą. Brak konsekwencji, systematyczności komunikowania i ogólnikowość sformułowań to główne niedoskonałości tego obszaru relacji inwestorskich. Znaczna część spółek dywidendowych w ogóle nie informuje inwestorów o założeniach swojej polityki dywidendowej, a sposób formułowania polityki dywidend przez spółki ogłaszające ją w publikowanych materiałach w niewielkim stopniu przyczynia się do pogłębienia wiedzy inwestorów
w tym zakresie.
Oryginalność/wartość – Opisywane w polskiej literaturze badania nad realizacją relacji inwestorskich przez polskie spółki w niewielkim stopniu uwzględniały problem polityki dywidend. W tym kontekście podjęte przez autorów artykułu badania są przyczynkiem do opisu słabo poznanego obszaru komunikacji między spółkami a inwestorami. Jednocześnie jest to obszar ważny dla inwestorów budujących portfele w oparciu o spółki dywidendowe.
Słowa kluczowe: polityka dywidend, relacje inwestorskie, spółki dywidendowe

DIVIDEND POLICY IN THE CONTEXT OF INVESTOR RELATIONS OF THE COMPANIES QUOTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE-RESULTS OF THE RESEARCH

Abstract:
Purpose – The objective of the article is to show the approach to dividend policy of the companies quoted on Warsaw Stock Exchange in the context of investor relations. The article is an attempt to identify and evaluate the concepts of passing the information about their dividend policies to investors by dividend companies.
Design/Methodology/approach – The study covered 180 dividend companies selected from companies quoted on Warsaw Stock Exchange in the period 2002–2012. The authors analysed the components of the dividend policies of the companies and the channels through which investors are informed about them. The results of the study were compared with the theoretical principles described in the works on the topic.
Findings – One can describe the level of the development of investor relations to be average, but the communication concerning the dividend policies must be described as inadequate. It can be characterised by a lack of consequence and regularity as well as vagueness of the messages passed to investors. A significant number of dividend companies does not inform the investors about the goals of their dividend policies. In addition, the way in which the dividend policies are formed and published by companies in different materials does not contribute to deeper knowledge of investors.
Originality/value – The studies carried out in Poland on the development of investor relations by companies have rarely taken into consideration the problem of dividend policies. This study contributes to the description of the poorly known topic of the communication between companies and investors, which is a very important issue for investors building portfolios based on dividend companies.
Keywords: dividend policy, investor relations, dividend companies