Zeszyty naukowe
Autor: Remigiusz Lewandowski 767
Strony: 767–783
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem pracy jest analiza wybranych kryteriów klasyfikacji spółek z udziałem Skarbu Państwa, które pozwalają na wyodrębnienie z nich grupy tzw. narodowych czempionów. Ponadto, artykuł weryfikuje trafność wskazanych kryteriów poprzez ich egzemplifikację przy wykorzystaniu wybranej spółki (PWPW).
Metodologia badania – Artykuł wykorzystuje metodologię studium przypadku (PWPW) oraz analizę literatury przedmiotu.
Wynik – Właściwymi kryteriami pozwalającymi na wyodrębnienie ze zbioru spółek z udziałem Skarbu Państwa podmiotów o strategicznym charakterze dla gospodarki, tj. narodowych czempionów, są: istotne znaczenie spółki dla gospodarki oraz duży potencjał własny spółki. Kryteria te wypełnia PWPW. Skarb Państwa, decydując się na udział tego rodzaju podmiotów w swoim portfelu, powinien jednak wytworzyć odpowiednie środowisko i uwarunkowania formalno-prawne faktycznie dające impuls do dalszego wzrostu i optymalnego wykorzystania tego rodzaju podmiotów. Udział Skarbu Państwa w akcjonariacie strategicznych dla narodowego interesu firm nie eliminuje możliwości ich rozwoju, a kontrolowane przez państwo firmy mogą być ekonomicznie sprawnymi organizmami przynoszącymi oczekiwane stopy zwrotu i zapewniać realizację strategicznych interesów państwa.
Oryginalność/wartość – Rozwinięty w artykule koncept narodowych czempionów może posłużyć za podstawę do wypracowania polityki państwa w odniesieniu do kluczowych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Tego rodzaju polityka może przyczynić się do zdynamizowania rozwoju gospodarczego Polski i realizacji kluczowych interesów gospodarczych państwa.
Słowa kluczowe: narodowy czempion, spółki, Skarb Państwa, PWPW

BUILDING ECONOMIC POTENTIAL BASED ON NATIONAL CHAMPIONS STRATEGY – A CASE STUDY OF PWPW

Abstract:
Purpose – The purpose of the paper is to analyze classification criteria of state-owned enterprises which should allow to define a group of so-called national champions. Moreover, the paper verifies the accuracy of such criteria by their exemplification based on a given company (PWPW).
Methodology – The article is based on both a case study of PWPW and an analysis of the literature.
Findings – A company’s significant importance for the economy as well as large own potential of a company are the right criteria which allow to single out of a group of state-owned companies firms that are strategic from the economy point of view, that is national champions. The criteria are fulfilled by PWPW. The Treasury, as deciding on controlling such companies should create an appropriate formal and legal environment which would generate an impulse for their further growth and optimal utilization. The Treasury control over companies that play a strategic role in the economy does not eliminate opportunities for their growth and companies controlled by the Treasury can be economically proficient entities which generate expected rates of return and ensures execution of strategic interests of the state.
Added value/Contribution – The concept of national champions which is developed in this paper, can be used for defining a state policy oriented on strategic companies which are controlled by the Treasury. Such a policy may facilitate the economic growth of Poland and execution of strategic interests of the state.
Keywords: national champion, state-owned enterprises, PWPW