Zeszyty naukowe
Autor: Teresa Domańska 13
Strony: 13–22
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie oraz analiza zależności między wielkością funduszu udziałowego a pozycją kredytową spółdzielni mleczarskich.
Metodologia badania – Do badań zakwalifikowano 60 spółdzielni mleczarskich, które w 2010 roku sporządziły oraz ogłosiły sprawozdanie finansowe w Monitorze Spółdzielczym B. Badanie podzielono na dwie części. W pierwszej przeprowadzono test ANOVA rang Kruskalla-Wallisa w celu potwierdzenia poprawności podziału badanej grupy na kwartyle. W drugiej części zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji w celu sprawdzenia istotności zróżnicowania wielkości pozycji kredytowej w podgrupach.
Wynik – W wyniku przeprowadzonych badań udowodniono, iż zachodzi istotna zależność pomiędzy wielkością funduszu udziałowego spółdzielni mleczarskich oraz pozycją kredytową, liczoną relacją należności handlowych do zobowiązań handlowych.
Oryginalność/wartość – Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak wielkość posiadanego funduszu udziałowego wpływa na pozycję kredytową spółdzielni mleczarskich.
Słowa kluczowe: spółdzielnia mleczarska, fundusz udziałowy, pozycja kredytowa

DIMENSION OF SHAREHOLDERS FUND AND CREDIT POSITION OF DAIRY COOPERATIVES

Abstract:
Purpose – The article’s aim is to introduce and analyze the correlation between the size of shareholders fund and credit position of dairy cooperatives.
Design/methodology/approach – The study involved 60 dairy cooperatives which had prepared and announced financial report in section B of the Cooperative Supervision in 2010. The research was divided into two parts. In first part the test of ANOVA rang Kruskalla-Wallis was performed to confirm the accuracy of division of the examined group into quarters. In second part ANOVA analysis of variance was used in order to verify the relevance of variation in size of credit position in subgroups.
Findings – As a result of carried out examinations it was proved that there is significant relationship between the size of shareholders fund of dairy cooperatives and credit position estimated by relation between trading dues and trade payables.
Originality/value – this article is an attempt of answering the question how the dimension of owned shareholders fund affects the credit position of dairy cooperatives.
Keywords: dairy cooperative, shareholders fund, credit position