Zeszyty naukowe
Autor: Przemysław Czajor 153
Strony: 153–162
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie zasad uwzględniania ryzyka kredytowego przy wycenie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych zgodnie z zasadami MSR 39/MSSF 9.
Metodologia badania – W artykule tym, jako metodę badawczą, zastosowano analizę i krytykę piśmiennictwa (głównie źródeł regulacji rachunkowości) oraz metodę analizy i konstrukcji logicznej.
Wynik – W rezultacie rozważań przeprowadzonych w artykule sformułowano wniosek dotyczący wpływu ryzyka kredytowego na sytuację finansową jednostki prezentowaną w sprawozdaniu finansowym oraz potrzeby coraz większej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat stosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości w celu właściwej oceny i interpretacji sprawozdania finansowego.
Oryginalność/wartość – Przedstawione w artykule treści wydają się być wartościowe z uwagi na coraz większy stopień złożoności standardów sprawozdawczości finansowej w odniesieniu do instrumentów finansowych, a zarazem coraz większe znaczenie rynków finansowych w procesie pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, parametry wyceny, ryzyko kredytowe, instrumenty finansowe

INFLUENCE OF CREDIT RISK ON VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is the presentation of measurement rules of financial assets and financial liabilities (in accordance with IAS 39/IFRS 9) taking credit risk into account.
Research Methodology – The paper used a method of study of literature (especially accounting regulations) and a method of analysis and logical construction.
Result – The result of the consideration presenting in the article is the conclusion of the influence of credit risk on financial situation of an entity presented in financial statement, and the conclusion of the need for more and more information about accounting policy and sophisticated knowledge in order to interpret financial statements
Originality/value – The contents seem to be valuable given the growing complexity of financial reporting standards regarding financial instruments, as well as growing importance of financial markets in the process of raising capital.
Keywords: financial reporting, measurement parameters, credit risk, financial instruments