Zeszyty naukowe
Autor: Bogusława Bek-Gaik, Bartosz Rymkiewicz 137
Strony: 137–151
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Zagadnienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest w ostatnim czasie szeroko dyskutowane w literaturze i praktyce gospodarczej. W niniejszym artykule skoncentrowano się na wadach i zaletach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Przedstawiono również wyniki wybranych badań na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw prezentowane w zagranicznej i polskiej literaturze przedmiotu. Autorzy zaprezentowali również wyniki badań własnych dotyczących związku CSR z finansowymi miarami dokonań jednostki. Badanie przeprowadzono na próbie przedsiębiorstw wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG30 w latach 2001–2012. Uzyskane wyniki badań wykazały słabą korelację pomiędzy zmiennymi finansowymi a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw. Uzyskano jedynie istotny statystycznie związek pomiędzy CSR a zmiennymi P/BV oraz rentownością operacyjną. Metody badawcze wykorzystane w artykule to analiza literatury przedmiotu oraz badania ilościowe – analiza korelacji i regresji.
Słowa kluczowe: CSR, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, CFP, mierniki dokonań, sprawozdawczość finansowa

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FINANCIAL MEASURES OF ACHIEVEMENT

Abstract:
The issue of corporate social responsibility is recently widely discussed in the literature and business practice. This article focuses on the advantages and disadvantages of corporate social responsibility. It also presents the results of selected studies on corporate social responsibility presented in Polish and foreign literature. The authors also presented the results of research on the relationship of CSR to financial measures achievements of the individual. The study was conducted on a sample of companies included in the stock index WIG30 in the years 2001–2012. The results showed a weak correlation between financial variables and social responsibility . Only achieved a statistically significant relationship between CSR and variables P/BV and operational profitability. Research methods used in the article is a literature analysis and quantitative research – analysis correlation and regression.
Keywords: CSR, corporate social responsibility, the financial situation of the company, CFP, meters achievements, financial reporting