Zeszyty naukowe
Autor: Tomasz Felczak 193
Strony: 201–210
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem opracowania była identyfikacja wpływu wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw rolniczych na charakter stosowanej strategii płynności finansowej.
Metodologia badania – Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód–ryzyko wyznaczone zostały za pomocą wskaźnika syntetycznego. Wpływ wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw określono na podstawie testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa i testu mediany.
Wynik – Specyfika prowadzonej produkcji rolniczej, a w szczególności udział produkcji roślinnej, w istotny sposób różnicowała podejście zarządzających do ryzyka utraty płynności finansowej. Poziom wykazywanej przez gospodarstwa rolnicze nadwyżki bezpośredniej nie wpływał istotnie na charakter stosowanej strategii płynności finansowej w ujęciu dochód–ryzyko.
Oryginalność/wartość – Próba identyfikacji wpływu wielkości ekonomicznej i typu rolniczego gospodarstw na zróżnicowanie strategii płynności finansowej w ujęciu dochód–ryzyko.
Słowa kluczowe: kapitał obrotowy netto, strategia płynności finansowej, gospodarstwa rolnicze

THE IMPACT OF THE ECONOMIC SIZE AND FARMING TYPE OF AGRICULTURAL FARMS ON NATURE OF LIQUIDITY STRATEGIES

Abstract:
Purpose – The purpose of the study was to identify the impact of the economic size and farming type of agricultural farms on the nature of liquidity strategies in terms of income-risk.
Design/Methodology/approach – The nature of liquidity strategies in terms of income-risk was based on the synthetic indicator. The impact of economic size and farming type of farms on nature of financial liquidity strategy was determined by Kruskal-Wallis ANOVA test and median test.
Findings – The nature of agricultural production and especially share of crop production differentiated approach to the liquidity risk management. The level of farm gross margin did not affect significantly on the nature of the financial liquidity strategies in terms of income-risk.
Originality/value – Identify the impact of the economic size and framing type of agricultural farms on nature of liquidity strategies in terms of income-risk.
Keywords: working capital, financial liquidity strategy, agricultural farms