Zeszyty naukowe
Autor: Damian Gajda 211
Strony: 211–219
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przedstawienie roli ubezpieczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w zarządzaniu ryzykiem.
Metodologia badania –Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2012, autor podjął próbę oceny znaczenia ubezpieczeń dla przedsiębiorców.
Wynik – Ze względu na trudności w zarządzaniu ryzykiem w mniejszych podmiotach gospodarczych, duże znaczenie mogą odgrywać ubezpieczenia majątkowe, jednak dotychczasowe stosowanie ubezpieczeń napotyka na szereg barier. W artykule przeanalizowano ocenę poszczególnych zagrożeń przez przedsiębiorców, korzystanie z ubezpieczeń majątkowych, kanały dystrybucji poszczególnych produktów ubezpieczeniowych oraz ocenę dotychczasowej współpracy z zakładami ubezpieczeń przez przedsiębiorców.
Oryginalność/wartość – Wszechstronna analiza roli ubezpieczeń i wskazanie głównych barier w rozwoju ubezpieczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce oraz wpływ na zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora MSP.
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem

THE ROLE OF INSURANCE IN RISK MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM – SIZED ENTERPIRSES

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to present the role of insurance in risk management in Polish SMEs.
Design/Methodology/approach – Based on the analysis of literature and the results of an annual survey carried out between 2010–2012 on a representative group of small and medium-sized enterprises, the author attempts to assess the importance of insurance in enterprises.
Findings – Despite the difficult economic situation in Poland in recent years, the percentage of companies using insurance is increasing. The article examines the threats of individual risks, the use of non-life insurance, distribution channels of insurance products and the evaluation of existing cooperation with insurance companies by entrepreneurs.
Originality/value – Comprehensive analysis of the role of insurance and identify the main barriers to the development of insurance in small and medium-sized enterprises in Poland and the impact on risk management in the SMEs.
Keywords: small and medium-sized enterprises, insurance, risk management