Zeszyty naukowe
Autor: Aleksandra Wicka 255
Strony: 255–264
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących opinii rolników na temat ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych.
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących opinii rolników na temat ubezpieczeń jako metody zarządzania ryzykiem produkcyjnym. W badaniach przeprowadzonych w latach 2012–2013 na grupie 197 gospodarstw z 3 województw wykorzystano metody badań ilościowych i jakościowych. Uzyskane wyniki wskazują, że badani rolnicy korzystają z ubezpieczeń głównie ze względu na istniejący przymus ubezpieczeniowy. Ponad 99% z nich ubezpiecza budynki, a 98% wykupuje polisy OC Rolnika, ale jednocześnie tylko 47% zakupuje polisy obowiązkowego ubezpieczenia upraw. W zakresie oceny ubezpieczeń w rolnictwie uważają, że oferowane przez firmy ubezpieczeniowe produkty są za drogie i zbyt skomplikowane. Proces likwidacji szkody i poziom wypłacanych odszkodowań także, ich zdaniem, nie zachęcają do korzystania z ubezpieczeń.
Słowa kluczowe: ubezpieczenia obowiązkowe, zarządzanie ryzykiem, rolnicy

FARMERS’ OPINIONS ABOUT AGRICULTURAL INSURANCE AS A METHOD OF RISK MANAGEMENT

Abstract:
The objective of the article is to present the research results on the farmers’ opinions as regards farm insurance. The article presents farmers’ opinions on insurance as a method of risk management in production. The research was conducted in the period of 2012-2013 on a sample of 197 households from 3 voivodeships. In the research both qualitative and quantitative techniques were used.
The results indicate that the farmers used mainly compulsory insurance. Over 99% of the farmers insured buildings, 98% bought farmer’s liability insurance policies, and only 47% bought the compulsory crop insurance policies. According to the farmers, the products offered by insurance companies are too expensive and too complicated. The proces of damage liquidation and the compensation value are also factors discouraging from buying insurance products.
Keywords: compulsory insurance, risk managment, farmers