Zeszyty naukowe
Autor: Jarosław Bem, Grzegorz Bącal 267
Strony: 267–278
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W niniejszym artykule poruszone zostały kwestie związane z premią za kontrolę w ramach transakcji fuzji i przejęć. W pierwszej części przytoczono definicję kontroli korporacyjnej i korzyści z niej płynące. Ponadto wskazano na istotę uwzględnienia faktu przejęcia kontroli w wycenie pakietów większościowych akcji spółek publicznych dla zwiększenia szans powodzenia realizacji transakcji fuzji i przejęć. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących przeciętnego poziomu płaconej premii za kontrolę w transakcjach fuzji i przejęć na polskim rynku kapitałowym. Badania obejmowały 56 publicznych wezwań do sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW ogłoszonych w okresie 2006–2013. Analiza danych potwierdza występowanie premii akwizycyjnej w przypadku nabywania znaczących pakietów akcji. Przedstawione wyniki obrazują wysokość premii w stosunku do kursu na pół roku, miesiąc oraz tydzień przed ogłoszeniem wezwania. Ponadto zaprezentowano przeciętne premie dla poszczególnych branż, a także w zależności od charakteru inwestora czy poziomu wyceny wskaźnikowej spółki objętej wezwaniem.
Słowa kluczowe: premia akwizycyjna, fuzje i przejęcia, wycena przedsiębiorstw

PREMIUM FOR CONTROL OFFERED IN PUBLI C CALLS FOR THE SALE OF SHARES OF COMPANIES LISTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE ANNOUNCED IN THE PERIOD 2006–2013

Abstract:
This paper reviews issues related to premium for control in the context of mergers and acquisitions. In the first part of the article definition of corporate control and its benefits have been quoted. In addition, the essence of the acquisition of control of the majority shareholding in the valuation of shares of public companies have been indicated to increase chances of successful implementation of mergers and acquisitions. The second part of the article presents the results of research on the average level of control premium paid in mergers and acquisitions on the Polish capital market. The study included 56 public calls for the sale of shares of companies listed on the Warsaw Stock Exchange announced in the period 2006–2013. Data analysis confirms the existence of acquisition premium for the acquisition of major holdings. The results illustrate the amount of the premium in relation to the rate for half a year, month and week before the announcement of the tender offer. Also, the average premiums for individual industries have been included, and, depending on the nature of the investor or the level of valuation, the company covered for call on shares.
Keywords: acquisition premium, mergers, acquisitions, business valuation