Zeszyty naukowe
Autor: Przemysław Piechota, Robert Niemczyk 353
Strony: 353–360
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Niniejszy artykuł porusza problematykę oceny efektywności szeroko rozumianych przedsięwzięć niekomercyjnych, określonych jako inwestycje przynoszące głównie korzyści o charakterze niefinansowym (niepieniężnym), trudne lub niemożliwe do dokładnego pomiaru. Autorzy omawiają istotność przedmiotowego zagadnienia dla gospodarki oraz proponują kierunki dalszych prac i analiz dotyczących przedstawionego problemu i jego kluczowych aspektów.
Słowa kluczowe: efektywność inwestycji, inwestycje sektora publicznego, finanse publiczne

THE CONSIDE RATIONS OF EFFICIENCY ANALYSIS OF NON-COMMERCIAL VENTURES

Abstract:
The present article tackles the issue of non-commercial investment efficiency assessment, i.e., projects defined as investments which generate mainly non-financial (non-monetary) benefits, difficult or impossible to measure with precision. The Authors elaborate on the significance of the subject issue for the economy and propose the direction for further studies and analyses regarding this problem and its key aspects.
Keywords: investment efficiency, public sector investment, public finance