Zeszyty naukowe
Autor: Marcin Pawlak 339
Strony: 339–351
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem artykułu jest zaprezentowanie zastosowania dwukrotnej symulacji Monte Carlo w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych zawierających opcję wzrostu. Po metodologicznym wstępie uzasadniającym wykorzystanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych przedstawiona zostanie procedura budowy modelu wyceny wraz ze sposobami identyfikacji parametrów wejściowych i decyzyjnych. Następnie metodologia ta zostanie zaaplikowana do wyceny opcji rozszerzenia w parkingu wielopoziomowym w centrum handlowym Bluewater. Podsumowaniem artykułu jest interpretacja otrzymanych wyników.
Słowa kluczowe: symulacja Monte Carlo, opcje realne, inwestycje, efektywność, elastyczność

THE USE OF DOUBLE MONTE CARLO SIMULATION IN VALUATION IN VESTMENTS EXPANSION OPTIONS

Abstract:
The aim of this article is to present the application of Double Monte Carlo Simulation in the valuation investments containing the growth option. Methodological introduction justifies use of Double Monte Carlo Simulation in the real options valuation. Article contains a procedure for constructing a valuation model along with methods of identifying input and key-decision variables. Then the new methodology was applied to valuation of expansion option in a multi-storey car park at Bluewater mall. Interpretation of the results of the valuation summarizes the use of the applied methodology.
Keywords: Monte Carlo Simulation, real options, investment, efficiency, flexibility