Zeszyty naukowe
Autor: Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka 373
Strony: 373–384
pdfpełen tekst

Abstract:
The primary objective of the study is to determine the significance of land for agricultural output value generated by the farms of Middle Pomerania. Empirical verification of the factors determining the value of agricultural output in the region of Middle Pomerania was conducted using logistic regression model. The study used data on 933 farms. It was found that four independent variables had a statistically significant positive impact on the phenomenon: the number of employees on farms, agricultural area, specialization in animal production and the amount of the production volume which was intended for official sale. In contrast, specialization in the production of crops had a statistically significant negative effect on the analyzed probability. Furthermore, it has been shown that a model containing only the variable of agricultural land used in the production process was characterized by the values of statistics (LR, AIC, AUC, McFadden’s R2) which indicate a better fit to the observed data than the model containing only the other variables included in the analysis. This demonstrates the importance of land in the process of creating the value of agricultural output on farms. The best model was obtained when all the (statistically significant) variables that have been adopted for the study were taken into account.
Keywords: value of agricultural output, production factors, farms, Middle Pomerania Region, logistic regression

ZIEMIA JAKO PODSTAWOWY CZYNNIK DETERMINUJĄCY WARTOŚĆ PRODUKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH POMORZA ŚRODKOWEGO

Streszczenie:
Podstawowym celem opracowania jest określenie znaczenia ziemi dla wartości produkcji rolniczej
wytwarzanej przez gospodarstwa rolne Pomorza Środkowego. Weryfikację empiryczną czynników determinujących wartość produkcji gospodarstw rolnych w regionie Pomorza Środkowego przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu regresji logistycznej. W badaniu wykorzystano dane dotyczące 933 gospodarstw rolnych. Ustalono, że statystycznie istotny dodatni wpływ na badane zjawisko miały 4 zmienne niezależne: liczba zatrudnionych w gospodarstwie rolnym, powierzchnia użytków rolnych, specjalizacja gospodarstwa w produkcji zwierzęcej oraz część wytworzonej produkcji, która została przeznaczona na oficjalną sprzedaż. Natomiast statystycznie istotny ujemny wpływ na analizowane prawdopodobieństwo miała: specjalizacja gospodarstwa w produkcji roślinnej. Wykazano ponadto, że model zawierający wyłącznie zmienną dotyczącą powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych w procesie produkcji charakteryzuje się wartościami statystyk (LR, AIC, AUC, R2McFadden) wskazującymi na lepsze dopasowanie do obserwowanych danych, niż model zawierający wyłącznie pozostałe zmienne uwzględnione w analizie. Dowodzi to istotnego znaczenia ziemi w procesie tworzenia wartości produkcji rolniczej przez gospodarstwa rolne. Najlepszy model uzyskano uwzględniając wszystkie (statystycznie istotne) zmienne, które zostały przyjęte do badania.
Słowa kluczowe: wartość produkcji rolniczej, czynniki produkcji, gospodarstwa rolne, Pomorze Środkowe, regresja logistyczna