Zeszyty naukowe
Autor: Mateusz Czerwiński, Michał Grudziński 387
Strony: 387–398
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest ocena wymogów określających minimalną zawartość raportu z wyceny, które zostały zapisane w Nocie interpretacyjnej nr 5, stanowiącej element Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Prowadzone badania polegały na porównaniu zawartości czterech raportów z wyceny, wykonanych dla różnych celów, z wymogami zawartymi w Nocie. Na tej podstawie zidentyfikowano zapisy Noty, które powinny zostać uszczegółowione, albo usunięte, a także zagadnienie, o które zapisy Noty powinny zostać rozszerzone.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, standardy

NI5 BUSINESS VALUATION STANDARD – LOOKING FOR IMPROVEMENT

Abstract:
The purpose of this paper is to assess the requirements as to minimum content of a valuation report, which has been stored in the Interpretative Note No. 5 which forms part of the National Common Principles of Valuation. Conducted research involved comparing the contents of four reports from the valuation made for different purposes with the requirements of the Note. On that basis the authors have identified records of Notes, which should be drafted more strictly or removed. Authors pointed out also issues that should be added to the provisions contained in the Note .
Keywords: business valuation, standards