Zeszyty naukowe
Autor: Iwona Kumor 409
Strony: 409–417
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy proponowane w teorii i regulacjach rachunkowości nadrzędne zasady rachunkowości mają wpływ i w jakim zakresie na wartość bilansową przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych, analiza porównawcza.
Wynik – W artykule wskazano fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości i ich rolę w ustalaniu wartości bilansowej przedsiębiorstwa i realizacji podstawowego celu rachunkowości.
Oryginalność/wartość – artykuł wyjaśnia istotę wartości bilansowej przedsiębiorstwa oraz wskazuje nadrzędne zasady rachunkowości, które mają największy udział w kształtowaniu tej wartości.
Słowa kluczowe: nadrzędne zasady rachunkowości, wartość bilansowa przedsiębiorstwa

GUIDING ACCOUNTING PRINCIPLES AND THE BALANCE SHEET VALUE OF COMPANY

Abstract:
Purpose – The paper aims to address the issue whether the guiding accounting principles defined in accounting theory and law have an effect on the balance sheet value of a company and to what extent.
Design/Methodology/approach – review of literature and legal acts, comparative analysis.
Findings – the paper discusses the fundamental and guiding accounting principles and their role in determining the balance sheet value of company, hence fulfilling the prime goal of accounting.
Originality/value – The paper distils the concept of the balance sheet value of company and indicates the guiding accounting principles which contribute to determining this value
Keywords: balance sheet value of company, major accounting principles