Zeszyty naukowe
Autor: Jerzy Gajdka, Piotr Pietraszewski 399
Strony: 399–408
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule omówiono związek pomiędzy koniunkturą giełdową a realną sferą gospodarki mierzony korelacją pomiędzy stopą zwrotu na rynku akcji a stopą wzrostu PKB. Związek ten, który w krajach wysoko rozwiniętych, badany w okresie 1900–2011, ma charakter korelacji negatywnej, zbadano na przykładzie państw Europy Środkowo-Wschodniej, w których rynek kapitałowy zaczął rozwijać się dopiero po upadku komunizmu, a więc od relatywnie niedługiego okresu. Jak wykazały wyniki badań, w przeciwieństwie do tendencji zaobserwowanej w długim okresie w krajach wysoko rozwiniętych, w państwach Europy Środkowo-Wschodniej zaobserwowano pozytywną korelację pomiędzy omawianymi kategoriami. Trudno wskazać na jednoznaczną przyczynę tego stanu, ale być może w początkowej fazie rozwoju rynku kapitałowego zachodzące na nim zjawiska nie prowadzą do osłabienia relacji pomiędzy gospodarką a rynkiem kapitałowym, obserwowanego w krajach o długiej tradycji rozwoju rynku kapitałowego.
Słowa kluczowe: wzrost gospodarczy, stopy zwrotu z akcji, kraje Europy Środkowo-Wschodniej

ECONOMIC GROWTH AND STOCK PRICES

Abstract:
In paper we discuss the problem of relations between capital market and real economy measured by correlation between stock rate return and real GDP growth. Correlation turned out to be negative in the sample of the most developed countries. In paper we present results of research concerning that relation on the sample of post-communist Central and Eastern European countries. According to research results there is a positive correlation between stock market rate of return and GDP growth in Central and Eastern European countries. It is difficult to explain all reasons of such results however they prove that in less developed capital markets it is possible to observe positive correlation between stock market and GDP, which is not observed in the long run in the most developed countries.
Keywords: economic growth, stock returns, Central and Eastern European countries