Zeszyty naukowe
Autor: Anna Nowak, Justyna Wasilewicz 439
Strony: 439–448
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie kluczowego problemu wyceny przedsiębiorstwa metodą porównawczą w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym.
Metodologia badania – Metodologia badawcza to krytyczna analiza literatury w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz badanie empiryczne przeprowadzone metodą indukcyjną, a także studium przypadku.
Wynik – Została przeprowadzona procedura doboru spółki podobnej.
Oryginalność/wartość – Prawidłowy dobór spółki podobnej ma fundamentalne znaczenie dla wyceny przedsiębiorstwa metodami porównawczymi. W artykule przedstawiono propozycję schematu postępowania przy doborze spółki podobnej do wycenianej.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, metody porównawcze, spółki porównywalne

SELECTION OF SIMILAR COMPANIES WHILE COMPARATIVE METHOD – CASE STUDY

Abstract:
Purpose – The purpose of this paper is to present the key problem with the valuation of the enterprise comparative method in theory and application.
Design/Methodology/approach – Critical analysis of the literature on the valuation of businesses and empirical research carried out by induction reasoning, as well as a case study.
Findings – The selection process of a similar company was carried out.
Originality/value – Proper selection of similar companies is fundamental to the valuation of the enterprise comparative methods. This paper describes the way of selecting a company with similar value.
Keywords: business valuation, relative valuation, comparable companies