Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Parys, Partycja Piskor, Rafał Rozmiarek, Michał Grudziński 449
Strony: 449–459
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem badania była ocena zróżnicowania wartości wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym wśród spółek należących do wybranych sektorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki badania miały pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie, czy sektor działalności powinien decydować o rodzaju mnożnika stosowanego w wycenie przedsiębiorstwa wykonywanej za pomocą podejścia porównawczego. W prowadzonym badaniu analizie poddano wartości pięciu podstawowych wskaźników wykorzystywanych w podejściu porównawczym, obliczone dla 62 spółek pochodzących z dwóch sektorów (budownictwo, handel detaliczny). Uzyskane rezultaty badania wskazują, że wszystkie badane wskaźniki charakteryzują się zbliżonym, wysokim zróżnicowaniem w analizowanych sektorach. Oznacza to, że na ich podstawie nie można jednoznacznie stwierdzić, że sektor działalności powinien decydować o rodzaju stosowanego w wycenie mnożnika.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, metody porównawcze

DIVERSITY VALUE OF INDICATORS USED IN MARKET APPROACH IN SELECTED SECTORS ON THE STOCK EXCHANGE IN WARSAW

Abstract:
The aim of the paper was to assess the diversity of the indicators used in the market approach among companies belonging to the selected sectors listed on the Stock Exchange in Warsaw. The results of the study supposed to help in answering the question whether the sector of activity should decide of the type of multipliers used in the valuation of the company performed by using a market approach? The conducted research concerned the five basic indicators used in the market approach. Value of the indicators was calculated for 62 companies from the two sectors (construction, retail). The obtained results of the research indicate that all of the tested indicators are characterized by a similar, high level of diversification in both analyzed sectors. This means that on this basis can not be unambiguously state that the business sector should impact on the kind of multiplier used in the valuation.
Keywords: business valuation, market approach