Zeszyty naukowe
Autor: Karolina Beyer 479
Strony: 479–488
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań, będących częścią projektu badawczego pt. „Kształtowanie zasobów kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC–2011/01/N/HS4/06036.
Metodologia badania – Niniejszy artykuł wraz z zaprezentowanymi wynikami stanowi fragment szerszych badań prowadzonych przez autorkę. Zaprezentowane w artykule badanie obejmuje pomiar kapitału intelektualnego przy użyciu wskaźnika intelektualnej wartości dodanej – VAIC w okresie 2009–2012.
Wynik – W artykule dokonano pomiaru kapitału intelektualnego miarą VAIC w 60 największych przedsiębiorstwach notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksów WIG20 i mWIG40. Zaprezentowane zostały wyniki zbiorcze w ujęciu sektorowym.
Oryginalność/wartość – Pomiar wskaźnikiem VAIC pozwala zaobserwować, w jakim stopniu efektywność badanych przedsiębiorstwach generowana jest przez efektywność kapitału ludzkiego, kapitału strukturalnego oraz kapitału własnego. W polskiej praktyce gospodarczej badania wskaźnikiem intelektualnej wartości dodanej nie są wykonywane, natomiast wyniki takiego badania dają duży potencjał w kontekście zarządzania najważniejszym współcześnie zasobem przedsiębiorstwa, jakim jest kapitał intelektualny.
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, pomiar kapitału intelektualnego, wskaźnik ekonomicznej wartości dodanej, VAIC

THE INTELLECTUAL CAPITAL OF ENTERPRISES LISTED ON WARSAW STOCK EXCHANGE

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is to present results being a part of research project entitled “Shaping the resources of intellectual capital in enterprises” which was founded by the National Science Centre allocated on the basis of the decision DEC-2011/01/N/HS4/06036.
Design/Methodology/approach – This article, together with the presented results constitutes a part of a broader research conducted by the author. This paper involves measuring of intellectual capital using the Value Added Intellectual Coefficient – VAIC in the period 2009–2012.
Findings – This paper present results of conducted measurement with VAIC in 60 major enterprises listed on Warsaw Stock Exchange under indexes such as WIG20 and mWIG40. Article presents results using sectorial approach.
Originality/value – The measurement with VAIC allows to observe the extent to which the effectiveness of the surveyed companies is generated by the efficiency of human capital, structural capital and equity. In Polish business practice the Value Added Intellectual Coefficient is not executed, while the results of such research offers a great potential in the context of the management of the most important resource in company, which is intellectual capital.
Keywords: Intellectual capital, intellectual capital valuation, VAIC, Value Added Intellectual Coefficient