Zeszyty naukowe
Autor: Marta Koniewska 489
Strony: 489–500
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie rosnącego znaczenia aktywów niematerialnych oraz konieczności ich rzetelnego pomiaru i wyceny. W oparciu o wyniki badań własnych oraz przytoczonych raportów, niniejszy artykuł ma na celu zbadanie poziomu ujawniania wartości niematerialnych i ocenę świadomości przedsiębiorców nt. posiadanych zasobów. Obecnie rachunkowość nie nadąża za nowoczesną i dynamicznie rozwijającą się gospodarką, a zarówno środowiska naukowe, jak i praktycy biznesu wskazują na konieczność ujawniania i pomiaru posiadanych aktywów niematerialnych, jako kluczowych w procesie zarządzania strategicznego, budowaniu przewagi konkurencyjnej czy wyceny wartości przedsiębiorstwa jako całości.
Słowa kluczowe: wartości niematerialne i prawne, wycena, wartość, pomiar aktywów niematerialnych

SELECTED COMPONENTS OF INTANGIBLE ASSETS AFFECTING THE VALUE OF THE COMPANY

Abstract:
The purpose of this article is to indicate the growing importance of intangible assets and the need for their reliable measurement and valuation. Based on the results of research and cited reports, this article aims to examine the level of disclosure of intangible assets and an assessment of the awareness of entrepreneurs about available resources. Currently accounting for not keeping pace with modern and dynamically developing economy, and both the scientific and business practitioners point to the necessity of disclosure and measurement of intangible assets held as a key in the process of strategic management, build competitive advantage and valuation of the company.
Keywords: intangible assets, valuation, value, measurement of intangible assets