Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Budzyńska 555
Strony: 555–564
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest próba wyjaśnienia, jak offshoring wpływa na proces tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa.
Metodologia badania – Została dokonana analiza dostępnej literatury dotyczącej offshoringu.
Wynik – Offshoring jest procesem, który niesie za sobą znaczące zmiany umiejscowienia funkcji w ramach łańcucha wartości dodanej przedsiębiorstwa. Zdolność przedsiębiorstwa do wewnętrznego i zewnętrznego zarządzania zasobami jest ważnym wyznacznikiem kreowania wartości dodanej w coraz bardziej konkurencyjnym, złożonym oraz niepewnym rynku globalnym. Dobrze zaprojektowany i zarządzany offshoring pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych, poprawę strategii konkurencyjnej oraz zwiększa wartość dla akcjonariuszy.
Oryginalność/wartość – W literaturze przedmiotu jest mała liczba pozycji dotyczącej kreowania wartości dodanej przedsiębiorstwa przez offshoring. Nie ma dokładnych badań dotyczących wpływu offshoringu na wartość firmy. Została dokonana próba odpowiedzi na następujące pytania: co oznacza offshoring, dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na offshoring o raz w jaki sposób offshoring może stymulować budowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa.
Słowa kluczowe: offshoring, outsourcing, wartość dodana

CREATING VALUE ADDED OF A BUSINESS THROUGH AN OFF-SHORING ACTIVITIES

Abstract:
Purpose – The purpose of this article is an attempt to explain how offshoring affects the process of creating a value added to a business. An attempt was made to answer the following questions: what is outsourcing and what is offshoring, why do companies decide to offshore and how can it stimulate the building of a value added of the enterprise.
Design/methodology/approach – Analysis of the available literature on offshoring was completed.
Findings – Offshoring is a process that entails significant changes in the location of functions within the chain of a value added of the company. The company’s ability to manage both its internal and external resources is an important determinant of creating a value added in an increasingly competitive, complex and uncertain global market. A well designed and managed offshoring allows the reduction of operating costs, improvement of competitive strategy and increase in shareholder value.
Originality/value – In the subject literature, there is a small number of items on the creation of a value added to enterprises by offshoring. There are no adequate studies on the effects of offshoring on the value of the company. An attempt was made to answer the following questions: what is outsourcing and offshoring, why do companies decide to offshoring and how can offshoring stimulate the building of a value added of an enterprise.
Keywords: offshoring, outsourcing, value-added