Zeszyty naukowe
Autor: Anna Bielawa 543
Strony: 543–554
pdfpełen tekst

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań, które przeprowadzono w autoryzowanych serwisach samochodowych. Zaprezentowano stopień realizowania podejścia projakościowego w tych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem oceny poziomu przywództwa kierownictwa. Zaproponowano również rozwiązania, których wdrożenie usprawnieni proces zarządzania i podniesie jakość usług.
Słowa kluczowe: podejście projakościowe, przywództwo

IMPLEMENTATION OF PRO-QUALITY APPROACH IN THE MANAGEMENT OF SERVICE QUALITY

Abstract:
The article present the results of the research, which was conducted in authorized car services. It presents level of implementation of pro-quality approach in these companies, with particular attention to assessing the level of leadership. Also proposed solutions, which implementation can be helpful in improvement process management and quality of services.
Keywords: pro-quality approach, leadership