Zeszyty naukowe
Autor: Rafał Wilczyński 689
Strony: 689–701
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Akcjonariusze większościowi mają wpływ na wybór organów statutowych spółek, dzięki czemu mogą realizować własną strategię i osiągać inne korzyści z tytułu kontroli. Dlatego są oni silnie zmotywowani do wzmacniania poziomu sprawowanej kontroli, w szczególności w sytuacji upublicznienia spółki i związanymi z tym zmianami w strukturze właścicielskiej.
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia uprzywilejowania akcji wśród polskich spółek publicznych. Emisja akcji uprzywilejowanych co do głosu przez spółki publiczne jest prawnie niemożliwa. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują jednak, że obecność tego typu akcji w strukturze akcjonariatu spółek publicznych jest powszechna. Jest to związane z formalną ochroną praw właścicieli nabytych przed upublicznieniem spółki.
Jedna czwarta niefinansowych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz jedna trzecia niefinansowych spółek notowanych na rynku NewConnect posiada akcje uprzywilejowane co do głosu. Badania potwierdzają, że obecność tego typu struktur wpływa znacząco na poziom koncentracji akcjonariatu spółek publicznych w Polsce.
Słowa kluczowe: spółka publiczna, akcje uprzywilejowane, własność, kontrola, koncentracja własności, akcjonariusz większościowy, prawo głosu, prawo do zysku

DUAL-CLASS SHARES IN POLISH PUBLIC COMPANIES

Abstract:
Majority shareholders have impact on selection of company statutory bodies by which they can pursue their own strategy and achieve other benefits of control. Therefore they are strongly motivated to strengthen the level of control especially in terms of protecting their control rights after going public.
The aim of this paper is presenting the issue of dual-class shares among polish public companies. There is formally forbidden to issue dual-class shares by public companies in Poland. The conducted research shows that this type of share structures are still widespread. It is related to formal regulations that allow to protect the rights of shareholders, which had been acquired before going public. One-fourth of non-financial companies listed on the Warsaw Stock Exchange and one-third of non-financial companies listed on the NewConnect have dual-class shares. The presence of dual-class share structures significantly affects the level of ownership
concentration among public companies in Poland.
Keywords: public company, dual-class shares, ownership, control, concentration, majority shareholder, voting rights, cash flow rights