Zeszyty naukowe
Autor: Monika Szmelter 679
Strony: 679–687
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Artykuł został poświęcony problematyce metod zawierania transakcji na pozagiełdowym rynku walutowym. Odnosi się on zarówno do tradycyjnych sposobów przeprowadzania operacji walutowych, jak i tych nowoczesnych, wynikających z rozwoju technologicznego. Jego celem jest ukazanie preferencji występujących wśród uczestników forexu.
Metodologia badania – W artykule wykorzystana została metoda badawcza, polegająca na analizie danych statystycznych, zbieranych co trzy lata w ramach projektu Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), współpracującego w tym celu z bankami centralnymi oraz instytucjami nadzorczymi poszczególnych krajów na świecie. Na światowym rynku instrumentów pochodnych BIS zebrał informacje od około 1300 instytucji. Podmioty te to przede wszystkim banki. Stanowią one najbardziej aktywne (czyli kreujące największe obroty) instytucje finansowe (tzw. kreatorzy rynku, market-makerzy). Przeprowadzają oni operacje walutowe zarówno z innymi instytucjami finansowymi, jak i niefinansowymi (tzw. klienci korporacyjni) oraz zamożnymi klientami indywidualnymi (private banking). Są oni określani mianem instytucji sprawozdających (reporting dealers). W projekcie BIS-u ci kreatorzy rynku zostali m.in. poproszeni o dostarczenie informacji o ty, w jaki sposób zawierali swoje operacje walutowe, w podziale na poszczególne ich rodzaje.
Wynik – Na światowym rynku walutowym przeprowadza się transakcje zarówno w sposób bezpośredni, jak pośredni. Inwestorzy preferują przede wszystkim elektroniczny systemu komunikacyjny i telefon jako narzędzie negocjacji warunków transakcji (46% w kwietniu 2013 r.). Korzystanie z usług brokera (głosowego lub elektronicznego) jest nieco mniej popularne (29% w kwietniu 2013 r.). Na platformach tworzonych przez pojedyncze banki przeprowadza się jeszcze mniej transakcji (13% w kwietniu 2013 r.), choć ich znaczenie powinno dalej rosnąć. Metodologia zawierania transakcji w segmentach poszczególnych rodzajów transakcji walutowych nieco różni się. Rynki: fx swapów oraz transakcji spot wykazują pod tym względem większe rozproszenie, natomiast w segmentach: outright-forward oraz opcji walutowych przeważają elektroniczny komunikator oraz telefon jako narzędzia negocjacyjne.
Oryginalność/wartość – Badania rynku walutowego skupiają się głównie na jego strukturze przedmiotowej (rodzaj zawieranych transakcji), podmiotowej (uczestnicy) oraz walutowej (pary walutowe). Analiza w literaturze przedmiotu skoncentrowana na infrastrukturze obrotu jest uboższa i niekompleksowa. Tymczasem artykuł w pełni odnosi się wyłącznie do metod zawierania transakcji. Jest to istotny element charakterystyki tego rynku, gdyż wpływa zarówno na jego rozwój, jak również poziom podejmowanego przez jego uczestników poziomu ryzyka kontrahenta.
Słowa kluczowe: rynek walutowy, broker głosowy, broker elektroniczny, elektroniczny system konwersacyjny

EXECUTION METHODS ON INTERNATIONAL FOREIGN EXCHANGE MARKET

Abstract:
Purpose – The article focuses on methods of doing transactions on international foreign exchange market. The author presents traditional and modern techniques of trading on forex. The purpose of the article is to indicate preferences of forex market investors.
Design/Methodology/approach – The methodology used in the article is based on the analyze of data collected by Bank for International Settlement (BIS) which every three years researches foreign exchange market. BIS co-operates with many central banks and that why in 2013 it got data from 1300 forex participants. They are called reporting dealers in BIS project because they create the biggest turnover on foreign exchange market (market-makers). They are banks and they do transactions with financial and non-financial institutions on all the world. They were asked by BIS to provide information on the execution methods used to trade on forex market.
Findings – Foreign exchange transactions are made using direct and indirect methods both. First of all investors prefer electronic systems of communication and phone to negotiate transactions conditions (46% of daily turnover in April 2013). Using electronic or voice broker is less popular (29% of daily turnover in April 2013). Single-bank proprietary platforms were used to do only 13% of fx transactions, but its role should rise. The methodology of negotiating by forex investors depends on the fx transaction type. Spot and fx swap are made using different techniques. But counterparties of outright-forward and currency options prefer especially electronic systems of communication and phone.
Originality/value – Forex researches focus especially on its structure by: transactions, investors, currencies. Analyzes of turnover infrastructure of forex are not popular and rather non-complex. The article relates to this topic only. Executions methods on forex are one of the most important characteristic of this market because they influence on its development and the level of counterparty risk taking by investors.
Keywords: foreign exchange market, forex, voice broker, electronic broking system, interdealer direct