Zeszyty naukowe
Autor: Mieczysław Puławski 747
Strony: 747–757
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – W artykule przedstawiono istotę fairness opinions, dotyczących godziwości finansowych warunków transakcji, szczególnie na rynku fuzji i przejęć. Uwagę przy tym skoncentrowano na wykorzystaniu fairness opinions w związku z publicznymi wezwaniami do sprzedaży akcji spółek giełdowych w Polsce.
Metodologia badania – Analizie poddano 142 przypadki publicznych wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółek giełdowych w Polsce ogłoszonych w okresie 2008–I kwartał 2014.
Wynik – Wynik badania wyraźnie wskazuje na niewielkie znaczenie fairness opinions w Polsce. Zarządy spółek giełdowych zleciły sporządzenie fairness opinions w 18 przypadkach wezwań, co oznacza, że jedynie w związku z blisko co ósmym wezwaniem opinia ta była stosowana.
Oryginalność/wartość – Oryginalnym wkładem autora jest zbadanie zakresu stosowania fairness opinion przez zarządy spółek giełdowych w Polsce w reakcji na ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tych spółek oraz próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak rzadko zarządy z fairness opinions korzystają wraz z jednoczesnym wskazaniem wniosków na przyszłość.
Słowa kluczowe: fairness opinion, spółki giełdowe, doradca finansowy, bank inwestycyjny, publiczne wezwanie

FAIRNESS OPINION IN PUBLIC TENDER OFFER FOR THE SHARES OF LISTED COMPANIES IN POLAND BETWEEN 2008 AND THE 1ST QUARTER OF 2014

Abstract:
Purpose – The purpose of this study is to present the essence of fairness opinion regarding the financial fairness of conditions of transactions on merger and acquisition market in particular. The focus is put on the performance of fairness opinions in relation to public tender offers for the shares of listed companies in Poland.
Methodology – 142 cases of public tender offers for shares of listed companies in Poland issued between 2008 and the 1st quarter of 2014 were subject to analysis.
Findings – The results of the study point clearly to a low use of fairness opinions in Poland. The Management Boards of companies ordered to issue only 20 fairness opinions, which means that only in relation to every eighth public tender offer such opinion was issued.
Originality/value – An original contribution of the Author is the study of the use of fairness opinion by the Management Boards of listed companies in Poland in reaction to the issued public tender offers for the shares of those companies as well as the attempt to answer the question why the Management Boards have used fairness opinions so rarely and the presentation of conclusions for future reference.
Keywords: fairness opinion, listed companies, investment bank, financial adviser, public tender offer