Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Adamska-Mieruszewska, Urszula Mrzygłód 761
Strony: 761–774
pdfpełen tekst

Streszczenie:
Cel – Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy cech polskiego rynku crowdfundingu na przykładzie danych zebranych na platformie o nazwie Polak Potrafi.
Metodologia badania – Badanie miało charakter eksploracyjny i zostało przeprowadzone w oparciu o dane pozyskane z portalu polakpotrafi.pl. Badaniem objęto wszystkie projekty, którym udało się zebrać finansowanie w podziale na poszczególne kategorie projektów.
Wynik – Przeprowadzona analiza pokazuje, że w Polce dynamicznie rośnie zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy w drodze finansowania społecznościowego. Liczba projektów rośnie w kolejnych latach, podobnie do wielkości pozyskiwanego finansowania oraz liczby donatorów (użytkowników wspierających finansowanie). Największą liczbę projektów udało się zrealizować w kategorii muzyka, a w dalszej kolejności wydarzenia, podróże, wideo i film. Wyniki wskazują na to, że projekty uzyskują większe finansowanie niż minimalne wymagane, średnio około 30%. Większość projektów jest finansowanych w oparciu o model donacyjny z nagrodami. Najwięcej inicjatorów projektów deklaruje swoje miejsce zamieszkania w dużych miastach Polski. Przed tym rodzajem finansowania stoi jeszcze szereg wyzwań związanych głównie z uregulowaniami prawnymi, w tym podatkowymi oraz zwiększenia ochrony donatorów przed nadużyciami ze strony projektodawców.
Oryginalność/wartość – W dotychczasowej literaturze najwięcej uwagi poświęca się specyfice rynku crowdfundingu w USA. Szereg publikacji z obszaru finansowania społecznościowego ma charakter popularyzatorski, a dotychczasowe publikacje w Polsce ujmują problem bardziej od strony teoretycznej niż empirycznej.
Słowa kluczowe: crowdfunding, crowdsourcing, finansowanie społecznościowe

CROWDFUNDING IN POLNAD IN YEARS 2011–2014

Abstract:
Purpose– The purpose of this article is to analyze the characteristics of the Polish crowdfunding market.
Design/Methodology/approach – The article is an exploratory study conducted on the basis of data gathered from the portal polakpotrafi.pl. The study included all projects, which managed to raise funding.
Findings – The analysis shows that in Poland there is a growing interest in raising funds via crowdfunding. The number of projects is increasing in subsequent years, similarly to the size of the obtained funding and the number of donors.
Originality/value – In the existing literature attention is mostly paid to the characteristics of crowdfunding market in USA. Previous publications in Poland recognize the problem more from a theoretical than empirical point of view.
Keywords: crowdfunding, crowdsourcing